Dostopnost
Search
Close this search box.

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta Drama.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta Drama.si (v nadaljevanju: spletno mesto oz. Drama.si). Spletno mesto je oblikovano, vzdrževano in posredovano javnosti z namenom posredovanja informacij splošnega značaja, avtorskih vsebin, avdiovizualnih del, trženja ter prodaje storitev in blaga.

Obiskovalec oziroma uporabnik z obiskom spletnega mesta potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh Splošnih pogojev, da ta dokument v vsakokratni veljavni različici v celoti sprejema, in da ga določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. V primeru, da se s temi Splošnimi pogoji ali delom Splošnih pogojev ne strinjate, vas prosimo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost. Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za vse uporabnike, razen v primerih kjer je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

Storitve so na voljo 24 ur na dan 365 dni na leto. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.

Pogoji uporabe so vezani na veljavne zakone v Republiki Sloveniji. Za reševanje sporov in nesporazumov v zvezi s spletnim mestom, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Če se za kateri koli del splošnih pogojev ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki kar se da ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del splošnih pogojev pa ostane v veljavi v nespremenjeni obliki.

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v veljavni različici dostopni na spletnem mestu.

OPREDELITEV POJMOV

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta Drama.si predstavljajo pravno veljaven, zavezujoč in nepreklicen sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta Drama.si.

Spletno mesto Drama.si je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora www.drama.si ponuja uporabnikom storitve posredovanja informacij, trženja blaga in storitev ter druge povezane storitve spletnega mesta. Ponudnik storitev lahko spremeni domenski naslov spletnega mesta, pri čemer ti Splošni pogoji ostanejo v polni veljavi.

Ponudnik storitev spletnega mesta, lastnik vsebin ter lastnik in skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti je javni zavod SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana, razen če ni navedeno drugače.

Uporabnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki na kakršenkoli način uporablja storitve spletnega mesta.

OMEJITEV UPORABE

Spletno mesto Drama.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta, razen če je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

AVTORSKE VSEBINE

Vsebine in gradiva, objavljena na spletnem mestu, so zaščiteno avtorsko delo in so last SNG Drama Ljubljana in/ali njenih partnerjev oziroma pogodbenih sodelavcev. Med navedena gradiva in vsebine sodijo tudi računalniška koda, urejena struktura in oblika spletnega mesta ter pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo na spletnem mestu. Vse pravice so pridržane.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da v primeru kršitev avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine ukrepa proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerih koli informacij in gradiv brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika storitev ni dovoljeno. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva ponudnika storitev pišite na naslov drama@drama.si.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

POVEZAVE

Skladno s predhodnim pisnim soglasjem ponudnika storitev je uporabnikom dovoljeno narediti povezavo z drugih spletnih strani na stran spletnega mesta Drama.si, katerih vsebine niso v nasprotju z zakonom ali splošnimi moralnimi normami.

Spletno mesto vsebuje povezave na različne zunanje spletne strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri nad katerimi ponudnik storitev nima nikakršnega vpliva in ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav. Uporabniki so zavezani splošnim pogojem uporabe zunanjih spletnih strani.

ODGOVORNOSTI

Ponudnik storitev ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nedovoljenih ali protipravnih posegov v spletno mesto s strani tretjih oseb, kar vključuje morebitne viruse. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za protivirusno zaščito.

Uporabniki spletnega mesta jamčijo, da z uporabo spletnega mesta ne bodo povzročali motenj na spletni strani in spletne strani ne bodo uporabljali ali vanjo posegali na noben način, ki bi bil v nasprotju z zakonodajo ali s temi Splošnimi pogoji.

Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi onemogočil, preobremenil ali škodil spletnemu mestu Drama.si ali javnemu zavodu SNG Drama Ljubljana. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta Drama.si. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega mesta Drama.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev spletnega mesta, prijavo o tej napaki naslovite na drama@drama.si.

KRŠITEV SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik storitev lahko v primeru nespoštovanja Splošnih pogojev po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila Splošnih pogojev, uvede enega od ukrepov:

  • opozorilo o nespoštovanju Splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,

  • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta,

  • blokiranje IP naslova, s katerega je prišlo do kršitve,

  • posredovanje IP naslova, s katerega je prišlo do kršitve, pristojnim organom, kadar je tako zahtevano na podlagi zakona.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da občasno spremeni te splošne pogoje. Nadaljnja uporaba spletnega mesta s strani uporabnika pomeni, da se s spremenjenimi Splošnimi pogoji strinjate in jih v celoti sprejemate.

SNG Drama Ljubljana Ljubljana, dne 16. 7. 2021

Zapri