Dostopnost

Kronologija prenove

Kronološki pregled ključnih dogodkov v prizadevanjih za prenovo v letih od 1995 do 2022.

2023

 • Podjetju TISA d.o.o. naročena dopolnitev Strokovnega mnenja št: 58/2022, z dne 23. 11. 2022.
 • 16. januarja 2023
  Na Ministrstvo za okolje in prostor vožena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt Prenova SNG Drama, skupaj s pripadajočo dokumentacijo DGD.
 • 2. sestanek z Barbaro Nadbath, direktorico Centra za konservatorstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije na temo arheoloških izkopavanj v območju gradnje. Prisotni: Miroslav Benulič, Luka Nabergoj, Iztok Vadnjal in Matija Bevk.
 • Sklep 11. sestanka delovne skupine je, da zaradi zapletov s soglasji MIZŠ in MOL pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za Objekt logistike in depojev scenskih elementov na lokaciji obstoječega skladišča v Šentvidu projekt preide na variacijo B, kar pomeni: Drama naroči projektno dokumentacijo za predelavo obstoječega skladišča tako, da se v njem zagotovi dva vadbena prostora (za Veliki oder in Malo Dramo) ter vse potrebne spremljevalne prostore (sanitarije, garderobe, …). Rešitev s predelavo trenutnega skladišča bo zadoščala le za čas do izgradnje nove Drame. Do takrat (predvidoma do avgusta 2026) je potrebno s strani MOL pridobiti parcelo na drugi lokaciji in na njej zgraditi načrtovani Objekt logistike in depojev scenskih elementov.

2022

 • S strani MK prejet dopis št. 411-1/2019/48, s pozivom za sporazumno prekinitev pogodbe med SNG Drama Ljubljana in projektanti Bevk Perović arhitekti.
 • S strani MK prejet dopis št. 411-1/2019/51, s ponovnim pozivom za sporazumno prekinitev pogodbe med SNG Drama Ljubljana ter projektanti Bevk Perović arhitekti in s predlogom za pripravo nove Programsko projektne naloge (PPN 2022) s posegi v obstoječ objekt, s ponovno vključitvijo prostorov v Nemški hiši v program.
 • S strani MK prejeta odločba št. 6110-701/2021/10, s katero so zagotovljena sredstva za izdelavo PPN 2022 – statična, energetska in prostorska prenova obstoječe Drame.
 • S strani MOP, Inšpektorat za okolje in prostor RS, prejet zapisnik in poziv št. 06122-579/2022/14, s katero SNG Dramo pozivajo k predložitvi ustrezne strokovne dokumentacije, ki izkazuje ustreznost stavbe za izvajanje dejavnosti.
 • S strani MK prejeta odločba št. 6110-701/2021-3340-24, s katero so zagotovljena sredstva za izdelavo strokovnega mnenja Izvedba pregleda materialno tehničnega stanja, izdelava statično – potresne analize z navedbami potrebnih sanacijskih in ojačitvenih ukrepov, priprava poročila z rezultati preiskav in končnim mnenjem o primernosti uporabe objekta za opravljanje dejavnosti objekta SNG DRAMA LJUBLJANA
 • S strani MK prejeta odločba št. 6110-701/2021-3340-19, s katero so zagotovljena sredstva za novelacijo dokumentacije za projekt Skladišče Šentvid.
 • Z UL FGG, Jamova 6, Lubljana, podpisana pogodba o izvedbi  pregleda materialno tehničnega stanja, izdelava statično – potresne analize z navedbami potrebnih sanacijskih in ojačitvenih ukrepov, priprava poročila z rezultati preiskav in končnim mnenjem o primernosti uporabe objekta za opravljanje dejavnosti objekta SNG DRAMA, LJUBLJANA.
 • 21. junija 2022 sestanek na MK. Tema sestanka je bila predstavitev projekta Celovita prenova SNG Drame Ljubljana z vključenim projektom Nemška hiša in s projektom prenove Drame Bevk Perović arhitekti. Prisotni: Dr. Asta Vrečko (ministrica za kulturo), mag. Marko Rusjan (državni sekretar), Miro Benulič (sektor za investicije), Barbara Koželj Podlogar (direktorat za ustvarjalnost), mag. Mojca Jan Zoran (sektor za umetnost), Kim Komljanec in Mihael Kelemina. S strani Drame prisotni Vesna Jurca Tadel (ravnateljica), Luka Nabergoj (pomočnik ravnateljice) in Iztok Vadnjal (koordinator).   
 • 29. junija 2022 na MK poslan dokument Celovita prenova SNG Drame Ljubljana-projekcija finančnega toka 2022-2027 z oceno investicije v celoti z vključenim projektom Nemška hiša s projektom Bevk Perović arhitekti.
 • Izdelan DIIP za projekt Objekt logistike in depojev scenskih elementov na lokaciji obstoječega skladišča v Šentvidu – Celovita prenova SNG Drame.
 • S strani FGG UL prejeto poročilo  Elaborat materialno tehničnega stanja, statično potresne analize in predloga sanacije objekta SNG Drama, Ljubljana V objektu Drame.
 • 11. avgusta 2022 
  Obisk predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba. Prisotni: Petra Škofic, vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Kaja Širok, državna sekretarka za kulturo, Nuša Kerč, svetovalka za odnose z javnostmi, dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo Republike Slovenije, Nina Ukmar, vodja kabineta, Dejan Štamfelj, svetovalec za odnose z javnostmi, Matevža Vidmar Čelik, državni sekretar, Miroslav Benulič, višji sekretar, Vesna Jurca Tadel, ravnateljica SNG Drama Ljubljana, Luka Nabergoj, pomočnik ravnateljice, Iztok Vadnjal, koordinator prenove SNG Drama Ljubljana, Jernej Pristov, služba za odnose z javnostmi SNG Drama Ljubljana.
  Golob-v-Drami
 • 19. avgust 2022 
  S strani MK prejet dokument št.: 411-1/2019-3340-62, o nadaljevanju izvajanja aktivnosti na projektu Celovite prenove SNG Drame.
 • Izdelan in s strani MK podpisan dokument DIIP (Dokument idetifikacije investicijskega projekta) – Celovita prenova SNG Drama Ljubljana 2023 – 2026.
 • Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) ter 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), dne 1.09.2022, ministrica za kulturo izda Sklep  številka: 4111-5/2022-3340,  Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt » Celovita prenova SNG Drama- drugi del«.
 • S sklepom MK imenovana delovna skupina za koordinacijo vseh aktivnosti na projektu Celovita prenova SNG Drama Ljubljana (v nadaljevanju: CPD) v sestavi: Matevž Vidmar Čelik državni sekretar, Miroslav Benulič višji sekretar, Vesna Jurca Tadel ravnateljica SNG Drama Ljubljana, Luka Nabergoj pomočnik ravnateljice SNG Drama Ljubljana, Iztok Vadnjal strokovni sodelavec SNG Drama Ljubljana, Matija Bevk arhitekt.
 • 23. septembra 2022
  1. sestanek delovne skupine.
 • 29. septembra 2022
  – Vložen DIIP za financiranje projekta CPD v letu 2022.
  – Projekt Celovita prenova SNG Drama Ljubljana v prostorih Mestne hiše predstavljen županu MOL, Zoranu Jankoviću.
 • SNG Drama Ljubljana s strani MK prejme pogodbo št. 3340-22-080010 z zagotovljenimi sredstvi za nadaljevanje izvajanja aktivnosti na projektu Celovita prenova SNG Drama Ljubljana v letu 2022.
 • Pri podjetju TISA d.o.o. naročena izdelava strokovnega mnenja s področja arboristike.
 • 1. sestanek z Barbaro Nadbath, direktorico Centra za konservatorstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije na temo arheoloških izkopavanj v območju gradnje. Prisotni: Miroslav Benulič, Luka Nabergoj in Iztok Vadnjal.
 • Pridobljeno strokovno mnenje arborista svetovalca, št. 58/22, Navadni divji kostanj pri SNG Drama Ljubljana.
 • Vložena zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt Objekt logistike in depojev scenskih elementov na lokaciji obstoječega skladišča v Šentvidu.

2021

 • 2. sestanek z EL Gradišče 6 / 8 ter Slovenska cesta 11.
 • V skladu z NRP Izvedba projektiranja in vodenje aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG Drama 1. faza Celovite prenove SNG Drama, Drama MK zaprosi za podpis pogodbe o (so)financiranju projektne dokumentacije, pripravljalnih del in vodenja aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG Drama Ljubljana za leto 2021.
 • 3. sestanek z EL Gradišče 6 / 8 ter Slovenska cesta 11.
 • V skladu z NRP Izvedba projektiranja in vodenje aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG Drama 1. faza Celovite prenove SNG Drama, Drama MK ponovno zaprosi za podpis pogodbe o (so)financiranju projektne dokumentacije, pripravljalnih del in vodenja aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG Drama Ljubljana za leto 2021.
 • Predstavitev projekta Celovita prenova SNG Drame Svetu SNG Drama Ljubljana.
 • Predaja dokumentacije predsednici Sveta SNG Drame za revizijo projekta.
 • Na SNG Drama naslovljeno pismo etažnih lastnikov kot odziv na odstop ravnatelja Igorja Samoborja in pričakovanja odločitve MK glede nadaljevanja Prenove Drame.
 • Vmesno poročilo o spremljanju stanja na projektu ”CELOVITA PRENOVA SNG DRAMA”, januar 2021 (295,43 KB)

2020

Z MK v skladu z NRP “Izvedba projektiranja in vodenje aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG Drama 1. faza Celovite prenove SNG Drama” podpisana pogodba o (so)financiranju projektne dokumentacije, pripravljalnih del in vodenja aktivnosti za pripravo projekta “Celovita prenova SNG Drama Ljubljana”, št pogodbe 3340-20-080001, za leto 2020

Sestanek z etažnimi lastniki Gradišče 6, Gradišče  8 ter Slovenska cesta 11. 

  • Etažnim lastnikom poslan dokument Izhodišča za usklajevanje dogovora, ki bi se sklenil glede gradnje projekta Prenova SNG Drama in projekta SNG Drama – Nemška hiša.
  • Prejet dopis MK (št.dopisa 411-1/2019/27) z zahtevo po racionalizaciji projekta:

Ukinejo naj se vsi programi v Nemški hiši, predvidene vsebine pa naj se reducirajo in prestavijo v objekt Drama, kar pomeni, da odpadejo vsi gradbeni posegi v Nemško hišo, vključno s podzemno povezavo.

  • Gledališki bife naj bo namenjen samo obiskovalcem Drame, zato naj nima povezave z zunanjim prostorom.

Predvidijo naj se še druge racionalizacije projekta, tako, da se bo vrednost celotne investicije zmanjšala na 45 mio EUR.

MK predstavljena racionalizacija projekta in v skladu z zahtevo podana racioalizirana ocena vrednosti projekta Celovita prenova SNG Drame.

2019

Na MK sprejet in podpisan NRP “Izvedba projektiranja in vodenje aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG Drama 1. faza Celovite prenove SNG Drama”.

Z birojem BevkPerović podpisana pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za Celovito prenovo SNG Drame Ljubljana. (JN 1/2016 INV).

Podpisan sklep o začetku postopka oddaje JN 1/2019 OBNOVA – izdelava projektne dokumentacije  PROJEKT OPREME – ODRSKA TEHNIKA – Projektiranje odrskih, osvetlitvenih in avdiovizualnih tehnologij.

Podpisan sklep o začeku postopka oddaje JN 2/2019 OBNOVA – izdelava Projektne dokumentacija za objekt logistike in depojev scenskih elementov na lokaciji obstoječega skladišča v Šentvidu.

Podpis pogodbe PROJEKT OPREME – ODRSKA TEHNIKA – Projektiranje odrskih, osvetlitvenih in avdiovizualnih tehnologij, izbrani projektant  SVETLOST TEATAR d.o.o. Beograd (JN1/2019 OBNOVA, julij 2019).

Podpis pogodbe za izdelavo Projektne dokumentacija za objekt logistike in depojev scenskih elementov na lokaciji obstoječega skladišča v Šentvidu, Ob zdravstvenem domu 4, izbrani projektant SAVAPROJEKT d.d., Krško  (JN4/2019 OBNOVA, september 2019).

Izdelana DGD dokumentacija projekta Prenova SNG Drama in projekta SNG Drama – Nemška hiša.

2018

Razgrnitev projekta in podajanje pripomb s strani zaposlenih Drame in EL Nemške hiše.

1. sestanek pogajanj za določitev višine zneska projektantom za projektiranje glede na obseg storitev določenih na natečaju za Celovito prenovo Drame.

 

2017

2016

 • Z MK podpisana pogodba o izdelavi projekta Prenova SNG Drama (št. pogodbe 3340-16-080005).
 • Podpisan Sklep o začetku postopka JN 1/2016 INV – Postopek s pogajanji brez predhodne objave  za Izdelavo natečajne naloge in izvedba javnega, projektnega, odprtega, anonimnega natečaja, za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Obnovo SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1 v Ljubljani in prostorov v Nemški hiši Gradišče 6/8, Slovenska cesta 11, Ljubljana. 
 • Objavljen javni, anonimni, odprti, dvostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Celovito prenovo SNG Drama Ljubljana.

2015 

 • MK poda usklajena izhodišča za pripravo programske projektne naloge Celovita prenova SNG Drama Ljubljana.
 • Drama izdela Predlog za pripravo idejne zasnove prenove SNG Drama Ljubljana.
 • MK predstavljen predlog za izdelavo programske projektne naloge in izražena namera o nakupu prostorov “kulisarne” v Nemški hiši.
 • Drama konča in potrdi programsko projektno nalogo Celovita prenova SNG Drame (Igor Samobor, Dušan Zekovič, Sara Slivnik, Ivica Fulir, Iztok Vadnjal).

2014
MK poda Izhodišča za pripravo programsko projektne naloge Celovita prenova SNG Drama Ljubljana, dokument Odziv na vsebinska izhodišča za prenovo Drame Ljubljana, številka 6110-266/2013-11, z dne 4. 2. 2014.

2013 
Rekonstrukcija prostorov Male Drame (Aleš Vrhovec, Vanja Gregorc).

2010
Prejet dopis MK št.4111-13/2007 o začasni prekinitvi izvajanja projekta NRP 3511-99-0003 – SNG Drama Ljubljana (projekt prenove SNG Drama Ljubljana).

2005
Izdelana projektna dokumentacija projekta prenove SNG Drama Ljubljana do nivoja idejnega projekta (Andrej Nolda, Rok Gerbec).

2001
Izveden natečaj za Obnovo dotrajane stavbe za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev SNG Drama Ljubljana.

1996
Izdelan idejni projekt Obnova in razširitev SNG Drama Ljubljana (Meta Hočevar, Arhé).

1995
Izdelana Temeljna idejna zasnova prenovitve stavbe SNG Drama Ljubljana (Janez Pipan).

Zapri