Dostopnost
Search
Close this search box.

Opis del in nalog:

 • priprava in vodenje letnih planov ter letnih poročil s finančno pravnega področja,
 • vodenje postopkov javnih naročil in nadzor nad evidenco javnih naročil;
 • priprava sklepov in dogovorov povezanih z dodatki k plačam, nadzorovanje izplačila plač in ostalih izplačil zaposlenim;
 • sodelovanje pri pripravi in usklajevanju internih aktov in pogodb po navodilih ravnatelja in pomočnika ravnatelja;
 • izdelava različnih poročil in analiz s finančnega področja;
 • priprava poslovnih in stroškovnih analiz poslovanja zavoda;
 • priprava periodičnih in zaključnih finančnih računov;
 • priprava ocen stroškov predstav, obračune realiziranih stroškov in ugotavljanje odmikov od finančnega načrta;
 • priprava predlogov za racionalno gospodarjenje s sredstvi zavoda, spremljanje finančnega poslovanja in zakonitosti poslovanja in sprotno obveščanje ravnatelja o ugotovitvah;
 • sodelovanje s pomočnikom in ravnateljem pri usklajevanju letnih in večletnih načrtov dela zavoda z ministrstvom, pristojnim za kulturo;
 • sodelovanje s pomočnikom in ravnateljem pri pripravi osnutkov strateškega načrta, letnih in večletnih načrtov in drugih dokumentov na podlagi zakonskih predpisov in zahtev ustanovitelja;
 • sodelovanje pri sestavi kadrovskega načrta;
 • priprava dokumentacije za prijavo in sledenje evropskim in ostalim razpisom za financiranje zavoda;
 • dežurstvo na predstavah;
 • ostala dela in naloge po nalogu ravnatelja ali pomočnika ravnatelja.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • VII/2 stopnja ali 2. bolonjska ekonomske, poslovno – finančne, upravne ali pravne usmeritve,
 • najmanj 5 leta delovnih izkušenj,
 • delo z računalnikom in ustreznimi programi, Windows okolje, Microsoft office, napredno znanje dela s preglednicami (excel),
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje delovanja javnih zavodov na področju kulture je prednost (ni pa pogoj).

 

Kaj nudimo:

 • delovno razmerje za nedoločen čas,
 • polni delovni čas 40 ur tedensko,
 • 5 mesečno poskusno delo,
 • nastop dela je možen od 01.09.2022 dalje (v skladu z dogovorom).

Vabimo Vas, da prijave pošljete na e-naslov: katja.kumse.vodopic@drama.si in sicer do vključno 5. avgusta 2022 z oznako zadeve »Prijava na razpis – Poslovni vodja programa«.

Prijava naj vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta, življenjepis in motivacijsko pismo. Prejete prijave bomo obravnavali zaupno.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

Zapri